Buông không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì

tháng 8 14, 2018