Trong bối cảnh trừng phạt mới, Boeing đã thu hồi hợp đồng với các hãng vận tải Iran

tháng 6 09, 2018