Trump và Netanyahu thảo luận về 'các vấn đề đặt ra bởi Iran'

tháng 5 01, 2018