Trung sĩ kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình để hiến máu - và cứu được một mạng sống

4:01 CH_ 08/03/2018  
Chủ đề có liên quan: