Hải Quân Mỹ đã đầu tư phát triển đầy đủ cho hệ thống Vũ Khí điện từ Railgun

tháng 3 15, 2018