Iran bác bỏ tối hậu thư về Thỏa Thuận Hạt Nhân của Tổng Thống Trump

tháng 1 15, 2018