Netanyahu: "Jerusalem chưa bao giờ là thủ đô của bất kỳ Quốc gia nào khác"

tháng 12 12, 2017