Bốn người trong một gia đình Do Thái thiệt mạng trong ngày thứ 6 của Lễ hội đốt đèn truyền thống

tháng 12 23, 2017