Bắc Triều Tiên xuống Nước, mong muốn được Đàm phán với Hoa Kỳ

tháng 12 09, 2017