Tổng hợp Các Thẻ gọi dữ liệu cơ bản trong Mã nguồn Blog

Date:_ Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017  

Sau đây là một số Tag cơ bản dùng gọi dữ liệu trong Blog các bạn sử dụng blog nên biết để chăm sóc Blog mình tốt hơn:

# Phần chung của toàn bộ blog: 

- blog.encoding         
- blog.title                         Hiển thị tiêu đề của blog
- blog.pageType               Kiểu trang trên blog (item, archive, index, search...-thường kèm điều kiện).
- blog.url                          Hiển thị URL của trang hiện hành.
- blog.homepageUrl        Hiển thị URL trang chủ blog.
- blog.pageTitle               Hiển thị tiêu đề trang hiện tại.

# Phần header:                 

- title                                Hiển thị tiêu đề blog.
- description                    Hiển thị phần mô tả của blog.
...

# Phần trong bài đăng:   

- post.dateHeader                 Hiển thị ngày tháng đăng bài.
- post.timestamp                   Hiển thị thời gian của bài đăng
- post.title                             Hiển thị tiêu đề bài đăng.
- post.id                                Hiển thị ID của bài đăng.
- post.body                            Hiển thị nội dung bài đăng.
- post.author                         Hiển thị tên tác giả bài đăng.
- post.authorUrl                               Hiển thị đường dẫn link mặc định đến G+ của Tác giả
- post.authorProfileUrl                    Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ của tác giả
- post.addCommentUrl                    Hiển thị đường dẫn tới phần thêm nhận xét.
- post.firstImageUrl                         Hiển thị hình ảnh đầu tiên trong bài đăng.
- data:blog.postImageThumbnail    Hiển thị hình ảnh với kích thước 72x72 px
- data:post.thumbnailUrl                 Hiển thị hình ảnh thu nhỏ ngoài trang chủ
- post.url                                          Hiển thị url bài đăng
- post.snippet                                   Hiển thị mô tả ngắn của bài đăng. 

...

// Phần label:                                    

- label.name                                      Hiển thị nhãn của bài đăng.
- label.url                                          Hiển thị đường dẫn tới trang nhãn của bài đăng.
- label.isLast                                     Nhãn được hiển thị cuối cùng của bài đăng (Kèm điều kiện).
...
// Phần comment:                           
- comment.body                               Hiển thị nội dung nhận xét.
- comment.timestamp                      Hiển thị thời gian của nhận xét.
- comment.author                             Hiển thị tên tác giả nhận xét.
- comment.authorUrl                       Hiển thị đường dẫn tới nhận xét tác giả . 
- comment.deleteUrl                        Hiển thị liên kết để xóa nhận xét.
- post.numComments                       Hiển thị số nhận xét của bài đăng
...

# Phần widget:

- title                               Hiển thị tiêu đề widget.
- content                         Hiển thị nội dung widget.