Tổng hợp Các Thẻ gọi dữ liệu cơ bản trong Mã nguồn Blog

Ngày:22/11/2017  

Sau đây là một số Tag cơ bản dùng gọi dữ liệu trong Blog các bạn sử dụng blog nên biết để chăm sóc Blog mình tốt hơn:

# Phần chung của toàn bộ blog: 

- blog.encoding         
- blog.title                         Hiển thị tiêu đề của blog
- blog.pageType               Kiểu trang trên blog (item, archive, index, search...-thường kèm điều kiện).
- blog.url                          Hiển thị URL của trang hiện hành.
- blog.homepageUrl        Hiển thị URL trang chủ blog.
- blog.pageTitle               Hiển thị tiêu đề trang hiện tại.

# Phần header:                 

- title                                Hiển thị tiêu đề blog.
- description                    Hiển thị phần mô tả của blog.
...

# Phần trong bài đăng:   

- post.dateHeader                 Hiển thị ngày tháng đăng bài.
- post.timestamp                   Hiển thị thời gian của bài đăng
- post.title                             Hiển thị tiêu đề bài đăng.
- post.id                                Hiển thị ID của bài đăng.
- post.body                            Hiển thị nội dung bài đăng.
- post.author                         Hiển thị tên tác giả bài đăng.
- post.authorUrl                               Hiển thị đường dẫn link mặc định đến G+ của Tác giả
- post.authorProfileUrl                    Hiển thị đường dẫn tới hồ sơ của tác giả
- post.addCommentUrl                    Hiển thị đường dẫn tới phần thêm nhận xét.
- post.firstImageUrl                         Hiển thị hình ảnh đầu tiên trong bài đăng.
- data:blog.postImageThumbnail    Hiển thị hình ảnh với kích thước 72x72 px
- data:post.thumbnailUrl                 Hiển thị hình ảnh thu nhỏ ngoài trang chủ
- post.url                                          Hiển thị url bài đăng
- post.snippet                                   Hiển thị mô tả ngắn của bài đăng. 

...

// Phần label:                                    

- label.name                                      Hiển thị nhãn của bài đăng.
- label.url                                          Hiển thị đường dẫn tới trang nhãn của bài đăng.
- label.isLast                                     Nhãn được hiển thị cuối cùng của bài đăng (Kèm điều kiện).
...
// Phần comment:                           
- comment.body                               Hiển thị nội dung nhận xét.
- comment.timestamp                      Hiển thị thời gian của nhận xét.
- comment.author                             Hiển thị tên tác giả nhận xét.
- comment.authorUrl                       Hiển thị đường dẫn tới nhận xét tác giả . 
- comment.deleteUrl                        Hiển thị liên kết để xóa nhận xét.
- post.numComments                       Hiển thị số nhận xét của bài đăng
...

# Phần widget:

- title                               Hiển thị tiêu đề widget.
- content                         Hiển thị nội dung widget.