Nga-Mỹ đồng ý thỏa thuận phân chia sự ảnh hưởng tại Syria

tháng 11 15, 2017