Lăm Le không Phận Israel, Một máy bay do thám của Syria bị Phòng không Patriot Bắn tan xác

tháng 11 11, 2017