Đức đồng ý Bán Tầu Ngầm lớp Dolphin cho Israel sau nhiều lần thay đổi ý định

tháng 10 22, 2017