Ngoại Trưởng Bắc Triều Tiên Khoe: " Nhà Nước Triều Tiên có sức Mạnh Ngang Hàng Với Hoa Kỳ "

tháng 10 12, 2017