Kim-Jong-Un Tự Ca ngợi Năng Lực Hạt Nhân của Bắc Triều Tiên

tháng 10 08, 2017