Code Hiện Bài Viết Ngẫu Nhiên Random Posts cho Blog

Ngày:25/10/2017  

Tính khả dụng của Random Posts

Khi blog của bạn có quá nhiều bài đăng, khách truy cập không phải lúc nào cũng có thời gian hoặc muốn bấm next ...next qua từng trang lần lượt để tìm hiểu sâu hợn về những bài viết kinh điển của bạn. Do đó, tiện ích con bài ngẫu nhiên gọi là Random Posts sẽ giúp bạn tăng lượt Views trong chuỗi liên kết nội bộ trên trang của bạn, nó còn góp phần tạo sự mới mẽ không gây buồn chán cho Trang Web của bạn. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm tiện ích con bài ngẫu nhiên theo thứ tự ngẫu nhiên với hình ảnh Thumb thu nhỏ và dòng trích dẫn.

Xem Mẫu:


Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn, chọn blog của bạn và chuyển đến "Bố cục (Layout )".


Bước 2. Thêm tiện ích mới bằng cách nhấp vào liên kết "Thêm tiện ích" và chọn tiện ích  "Html / JavaScript" từ cửa sổ bật lên.
Bước 3. Sau khi thêm tiện ích  HTML / JavaScript , hãy sao chép và dán đoạn mã sau bên trong hộp Nội dung trống.

<style>
#random-posts img {
    border-radius: 10px;
    float: left;
    margin-right: 5px;
    width: 75px;
    height: 75px;
    background-color: #F5F5F5;
    padding: 3px;
    transition: all 0.2s linear 0s;
}
#random-posts img:hover {

    opacity: 0.6;
}
ul#random-posts {

    list-style-type: none;
    padding: 0px;
}
#random-posts a {

    font-size: 12px;
    text-transform: uppercase;
    padding: 0px auto 5px;
}
#random-posts a:hover {

    text-decoration: none;
}
.random-summary {

    font-size: 11px;
    background: none;
    padding: 5px;
    margin-right: 8px;
}
#random-posts li {

    margin-bottom: 10px;
    border-bottom: 1px solid #EEEEEE;
    padding: 4px;
}
</style>
<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var randomposts_number = 5;
var randomposts_chars = 110;
var randomposts_details = 'yes';
var randomposts_comments = 'Comments';
var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';
var randomposts_current = [];
var total_randomposts = 0;
var randomposts_current = new Array(randomposts_number);
function randomposts(json) {

    total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t
}
document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');
function getvalue() {

    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var found = false;
        var rndValue = get_random();
        for (var j = 0; j < randomposts_current.length; j++) {
            if (randomposts_current[j] == rndValue) {
                found = true;
                break
            }
        };
        if (found) {
            i--
        } else {
            randomposts_current[i] = rndValue
        }
    }
};
function get_random() {

    var ranNum = 1 + Math.round(Math.random() * (total_randomposts - 1));
    return ranNum
};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json) {
    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var randompoststitle = entry.title.$t;
        if ('content' in entry) {
            var randompostsnippet = entry.content.$t
        } else {
            if ('summary' in entry) {
                var randompostsnippet = entry.summary.$t
            } else {
                var randompostsnippet = "";
            }
        };
        randompostsnippet = randompostsnippet.replace(/<[^>]*>/g, "");
        if (randompostsnippet.length < randomposts_chars) {
            var randomposts_snippet = randompostsnippet
        } else {
            randompostsnippet = randompostsnippet.substring(0, randomposts_chars);
            var whitespace = randompostsnippet.lastIndexOf(" ");
            randomposts_snippet = randompostsnippet.substring(0, whitespace) + "&#133;";
        };
        for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) {
            if ('thr$total' in entry) {
                var randomposts_commentsnum = entry.thr$total.$t + ' ' + randomposts_comments
            } else {
                randomposts_commentsnum = randomposts_commentsd
            }; if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
                var randompostsurl = entry.link[j].href;
                var randomposts_date = entry.published.$t;
                if ('media$thumbnail' in entry) {
                    var randompoststhumb = entry.media$thumbnail.url
                } else {
                    randompoststhumb = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCy5oJ08U7g2S0fXiXBMB-i_DAvpu3hVCpVCckd_L9sJfYoBZWNDvUKSmbxd1dPAGlr5CCvn0zeUaTLWUhvTUpiAlmxN4XLkK9auuCbth6ulxTb1qqQOna6y55XjT8h9nPwgrSbA_PuAA/s1600/no_thumb.png"
                }
            }
        };
        document.write('<li>');
        document.write('<a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow"><img alt="' + randompoststitle + '" src="' + randompoststhumb + '"/></a>');
        document.write('<div><a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow">' + randompoststitle + '</a></div>');
        if (randomposts_details == 'yes') {
            document.write('<span><div  class="random-info">' + randomposts_date.substring(8, 10) + '.' + randomposts_date.substring(5, 7) + '.' + randomposts_date.substring(0, 4) + ' - ' + randomposts_commentsnum) + '</div></span>'
        };
        document.write('<br/><div class="random-summary">' + randomposts_snippet + '</div><div style="clear:both"></div></li>')
    }
};
getvalue();
for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
    document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')
};
</script>
</ul>
__________________

Ghi chú:
  • Thumbnail dimensions: Thay đổi kích thước ảnh Thumb thu nhỏ của bài viết,  75px.
  • Summary length: thay đổi độ dài các ký tự phần tóm tắt randomposts_chars=110;
  • Post info: phần này để ẩn các thống kê bình luận và ngày tháng bài đăng chọn:  'yes' from var randomposts_details='yes'; to 'no';
  • Font Size for Posts Titles and Summary: thay đổi kích thước phông chữ tiêu đề :  11px value and for the posts title, the 12px value;

Sau khi thực hiện xong nhớ chọn Save để lưa lại kết quả .

Lưu ý rằng sau khi cài nó vào Wiget, bạn phải xóa tiện ích này mới có thể vào phần tùy chỉnh HTML trong Template của Blog được. Nếu không bạn sẽ khó vào phần tùy chỉnh mã nguồn của Blog.
Tôi không khuyến khích bạn sửa dụng cody này nếu nó không thực sự cần thiết.