Bão Nhiệt Đới Nate Đã Giết Chết 22 Người Và Hàng Ngàn Người Bị Mất Nhà Cửa

tháng 10 08, 2017