Tạp chí Charlie Hebdo sử dụng tranh Bím họa cơn bão Havey chêu chọc những kẻ phân biệt chủng tộc Tân Phát Xít ở Texas - Hoa Kỳ

tháng 9 02, 2017