Hoa Kỳ Bắn Phi đạn Minuteman III mang thông điệp Bảo vệ tất cả Đồng Minh

tháng 8 03, 2017