Chỉ có 36 người trả tiền chuộc cho "Tin tặc" sau cuộc tấn Mạng trên toàn Cầu

tháng 6 30, 2017