Iran trình diễn Hệ thống Phòng không mới cùng biểu ngữ " Death to Israel "

tháng 4 19, 2017