Nga và Trung Quốc không thể ngăn chặn bước tiến của các Hàng không Mẫu hạm Mỹ

tháng 9 05, 2016