Nga-Trung bắt đầu cuộc Tập Trận 8 ngày nhằm củng cố vị thế với các nước nhỏ trong khu vực

tháng 9 14, 2016