Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu của Hồi giáo cực đoan

Chủ đề có liên quan: