Các Tình huống Giao Tiếp Trong Tiếng Anh

Ngày:22/07/2016  
Tình huống 1

Khi gặp một người lạ trong bối cảnh thân thiện:

A - Hi, Im Jack. Im new                                    ( xin chào, tôi là Jack, tôi là người mới ở đây)
B - Hi, my name David, Im new too                            ( xin chào, tôi tên David, tôi cũng là người mới)
A - I’m  studying English. What is your Major?   Tôi đang học tiếng Anh, môn học chính của bạn là gì?
B - I’m majoring in fine arts.                                          Tôi chuyên về Mỹ  thuật.

Tình huống  trịnh trọng:

             A-     Good morning, I’m Jack             Xin chào, Tôi là Jack
       B - Good morning, I’m David           Xin chào, Tôi là David    
       A - How do you do?                       Xin chào.
       B - How do you do?                       Xin chào .    


Tình huống 2:


Gọi điện để gửi lời chào dùm một người bạn:

A- Hello may I speak to Mrs. Jill please?
B- Yes this is she.
A- I'm Jack. you don't know me, I'm a friend of yours, David asked me to say hello to you when i was in london.

B-  Oh!, David. He used to work in the company next to ours, It's nice to hear about him.

- Xin chào, làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Jill?
- Vâng, tôi đây.
- Tôi là Jack, cô không biết tôi, tôi là một người bạn của bạn bà, David , anh ta nhờ tôi chào cô khi tôi đến London.
- Ồ!, David. Trước đây anh ta thường làm việc trong công ty gần công ty của tôi, rất vui khi nghe về anh ta.

==>  Tự giới thiệu mình với một người quen cũ.

- Aren't you Jill?
- Yes, that's right.
- I believe that we met at a book show in Singapore two years ago. I'm Jack.
- Jack? Oh, yes I remember you. You represented the London Foreign Language Education Press. How've you been?
- I've been fine. and how about you ?

- Bạn là Jill phải không?
- Vâng đúng rồi.
- Tôi tin rằng chúng ta đã gặp nhau tại phòng trưng bày sách ở Singapore cách đây 2 năm. tôi là Jack.
- Jack, Ồ, vâng, tôi nhớ ra bạn rồi. Bạn giới thiệu báo giáo dục tiếng nước ngoài ở London. Bạn thế nào?
- Tôi rất khỏe. còn bạn thì sao?

==> Tự giới thiệu qua điện thoại

- Good morning, City Bank.
- Good Morning. My name is Jill, I'm calling to ask iff the secretary possition as  advertised in the Sunday newspaper is still avvailable.
- Yes , it is.
- in that case, I'd like to apply for the job. I've been a secretary for many years and I'd like to be given an interview.
- You will have to send in your sum first before we decide if we will give you an interview. 

- Xin chào, đây là ngân hàng City Bank
- Xin chào, tôi tên là Jill. Tôi gọi để hỏi xem vị trí thư ký như đã quảng cáo trên tạp chí Sunday còn không?
- Vâng, vẫn còn.
- Trong trường hợp này tôi muốn nộp đơn xin việc vào vị trí đó. Tôi đã là thư ký trong nhiều năm, nay muốn xin được phỏng vấn.
- Trước hết bạn phải gửi hồ sơ của bạn đến trước khi chúng tôi có quyết định xem, chúng tôi có mời bạn phỏng vấn hay không.

_________________________________________________Xem phần tiếp theo >>
www.Zcomity.com