Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

11:54 SA_ 16/05/2016  
Chủ đề có liên quan: ,