Phân tích cơ cấu lao động của nước ta. Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng

Ngày:11/01/2016  
a. Cơ cấu lao động - Theo ngành: lao động nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất, nhưng có xu hướng giảm; tiếp đến là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng với xu hướng tăng. 

- Theo thành phần kinh tế: lao động ở khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn, tiếp đến là lao động ở khu vực Nhà nước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, nhưng có xu hướng tăng lên. 

- Theo thành thị và nông thôn: lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn (khoảng 75%), có xu hướng ngày càng giảm; ở khu vực thành thị: ngược lại. 

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng do ở nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn. 

www.Zcomity.com